[PHP] 算法-二位有序数组中查找的PHP实现

在一个二维数组中(每个一维数组的长度相同),每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数。
1.二维数组,行row从左到右递增,列col从上到下递增
2.定左下角为比较点,比它大的位于它右边,因此col++,并且col<=arr[0].length-1
3.比左下角小的位于它的上面,因此row--,row>=0

col=0
row=arr.length-1
while row>=0&&col<=arr[0].length-1
  if key==arr[row][col]
    return true
  elseif key>arr[row][col]
    col++
  else
    row-
return false
<?php
//构造一个从上到下,从左到右递增的数组
$arr=array();
$flag=0;
for($i=0;$i<10;$i++){
    $flag=$i*10;
    for($j=0;$j<10;$j++){
        $flag++;
        $arr[$i][]=$flag;
    }  
}
//生成了一个1到100的二维数组

function Find($target, $array){
    $col=0;
    $row=count($array)-1;
    while($row>=0 && $col<=count($array[0])-1){
        if($target==$array[$row][$col]){
            return array($row,$col);
        }elseif($target>$array[$row][$col]){
            $col++;
        }else{
            $row--;
        }  
    }  
    return false;
}
//输出行,列
var_dump(Find(50,$arr));
var_dump($arr);
array(2) {
 [0]=>
 int(4)
 [1]=>
 int(9)
}
array(10) {
 [0]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  int(2)
  [2]=>
  int(3)
  [3]=>
  int(4)
  [4]=>
  int(5)
  [5]=>
  int(6)
  [6]=>
  int(7)
  [7]=>
  int(8)
  [8]=>
  int(9)
  [9]=>
  int(10)
 }
 [1]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(11)
  [1]=>
  int(12)
  [2]=>
  int(13)
  [3]=>
  int(14)
  [4]=>
  int(15)
  [5]=>
  int(16)
  [6]=>
  int(17)
  [7]=>
  int(18)
  [8]=>
  int(19)
  [9]=>
  int(20)
 }
 [2]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(21)
  [1]=>
  int(22)
  [2]=>
  int(23)
  [3]=>
  int(24)
  [4]=>
  int(25)
  [5]=>
  int(26)
  [6]=>
  int(27)
  [7]=>
  int(28)
  [8]=>
  int(29)
  [9]=>
  int(30)
 }
 [3]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(31)
  [1]=>
  int(32)
  [2]=>
  int(33)
  [3]=>
  int(34)
  [4]=>
  int(35)
  [5]=>
  int(36)
  [6]=>
  int(37)
  [7]=>
  int(38)
  [8]=>
  int(39)
  [9]=>
  int(40)
 }
 [4]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(41)
  [1]=>
  int(42)
  [2]=>
  int(43)
  [3]=>
  int(44)
  [4]=>
  int(45)
  [5]=>
  int(46)
  [6]=>
  int(47)
  [7]=>
  int(48)
  [8]=>
  int(49)
  [9]=>
  int(50)
 }
 [5]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(51)
  [1]=>
  int(52)
  [2]=>
  int(53)
  [3]=>
  int(54)
  [4]=>
  int(55)
  [5]=>
  int(56)
  [6]=>
  int(57)
  [7]=>
  int(58)
  [8]=>
  int(59)
  [9]=>
  int(60)
 }
 [6]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(61)
  [1]=>
  int(62)
  [2]=>
  int(63)
  [3]=>
  int(64)
  [4]=>
  int(65)
  [5]=>
  int(66)
  [6]=>
  int(67)
  [7]=>
  int(68)
  [8]=>
  int(69)
  [9]=>
  int(70)
 }
 [7]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(71)
  [1]=>
  int(72)
  [2]=>
  int(73)
  [3]=>
  int(74)
  [4]=>
  int(75)
  [5]=>
  int(76)
  [6]=>
  int(77)
  [7]=>
  int(78)
  [8]=>
  int(79)
  [9]=>
  int(80)
 }
 [8]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(81)
  [1]=>
  int(82)
  [2]=>
  int(83)
  [3]=>
  int(84)
  [4]=>
  int(85)
  [5]=>
  int(86)
  [6]=>
  int(87)
  [7]=>
  int(88)
  [8]=>
  int(89)
  [9]=>
  int(90)
 }
 [9]=>
 array(10) {
  [0]=>
  int(91)
  [1]=>
  int(92)
  [2]=>
  int(93)
  [3]=>
  int(94)
  [4]=>
  int(95)
  [5]=>
  int(96)
  [6]=>
  int(97)
  [7]=>
  int(98)
  [8]=>
  int(99)
  [9]=>
  int(100)
 }
}

 

转载请注明出处:http://www.xtpharmmachine.com/article/20230526/588632.html